Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Victorie People.

Artikel 2: Opdracht
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst het pakket beschreven in artikel 3 die dient een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Victorie People stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op. Mail verkeer wordt ook gezien als opdrachtbevestiging.
 2. Een werving en selectie opdracht d.m.v. het pakket eindigt door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen duur van de opdracht, namelijk 28 dagen.
 3. Een werving en selectie opdracht op basis van no cure-no pay. Tussen opdrachtgever en Victorie People wordt een fee afgesproken voor de bemiddeling van een kandidaat. Deze fee wordt berekend over het jaarsalaris van de kandidaat inclusief vakantiegeld.
 4. Bij werving en selectie opdracht op basis van no cure-no pay geld een betalingsafspraak van 50% van de totale fee bij aanname en 50% van de totale fee na 1 maand proeftijd. Voor beide betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 3: Pakket

 1. Pakket; Victorie People voorziet, indien bij de opdrachtgever niet aanwezig, in een functieomschrijving voor de betreffende vacature. Tevens zal er, aan de hand van deze functieomschrijving, een landelijke online wervingscampagne worden opgezet met een termijn van 28 dagen. Victorie People kiest de relevante jobboards, door locatie en specialisme, verzorgt de administratieve zaken omtrent het ontvangen en verwerken van de reacties op online wervingscampagne. Voor het recruitmentpakket zal Victorie People een totaalbedrag van € 1975,- factureren die geheel vooruit betaald dient te worden.
 2.  No cure no Pay; Victorie People voorziet, indien bij de opdrachtgever niet aanwezig, in een functieomschrijving voor de betreffende vacature. Tevens zal er aan de hand van deze functieomschrijving, een landelijke online wervingscampagne worden opgezet. Victorie People kiest de relevante jobboards, door locatie en specialisme, verzorgt de administratieve zaken omtrent het ontvangen en verwerken van de reacties op online wervingscampagne. Opdracht wordt conform offerte uitgevoerd.

Artikel 4: Benodigde gegevens en verplichting pakketkeuze

De opdrachtgever verstrekt aan Victorie People alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Victorie People spant zich in om binnen de termijn van 28 dagen, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, minimaal 3 CV’s te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Victorie People verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 6: Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Victorie People, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7: Keuze kandidaat

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Victorie People is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Victorie People kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Victorie People geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Victorie People, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 8: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Victorie People voor de werving en selectieopdracht een vergoeding verschuldigd ten hoogte van de in artikel 3 genoemde nominale bedragen per pakket.
 2. De vergoeding is ter dekking van de in artikel 3 genoemde activiteiten en instrumenten van Victorie People. De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De vergoeding dient te worden voldaan voorafgaande de wervingsperiode van 28 dagen.

Artikel 9: Wijziging opdracht of intrekken opdracht

Indien de opdrachtgever elementen uit de wervingsopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Victorie People sprake is van een nieuwe opdracht, voordat de wervingsperiode van 28 dagen is verstreken, is Victorie People gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 3 genoemde bedrag in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Victorie People te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Victorie People niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Victorie People is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct/ indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Victorie People verschuldigd ter grootte van de in artikel 3 bedoelde bemiddelingsvergoeding plus een boete van 25% over de gehele factuur.